УРБАНИСТИЧКИ ПРOЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за линиска инфраструктурна градба за: Новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од кабелска спојница на КП 6513 до постоен столб на КП 106 во КО Струмица , Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК