УРБАНИСТИЧКИ ПРOЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за линиска инфраструктурна градба за: Новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од постојна трафостаница ТС 10(20)/0,4kV на КП 7034/33 до КП 8027 во КО Струмица , Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК