УРБАНИСТИЧКИ ПРOЕКТ за линиска инфраструктурна градба за: Новопланиран СН10(20)кV подземен кабелски вод со трафостаница ТС 10(20)kV од постоечка СТС 10(20)/0,4kV КП 1040 КО Попчево до постоечки А3 столб на КП 47/1 во КО Попчево ,КО Попчево вон гр. ,Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК