Целосен пренос на Б – Интегрирана еколошка дозвола од ЗЗ АГРОПРОИЗВОД увоз – извоз Каменолом Скрка с.Рич – с.Белотино Струмица , на Друштво за производство , градежништво , трговија и услуги КРМЗОВ – МР ДООЕЛ , со седиште на ул:,, Мајка Тереза “ бр : 8 Струмица

Врз основа на член 118 став 3 и  член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр: 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 , 99/18 и Сл.в на РСМ 89/22 ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Решение за целосен пренос на Б- Интегрирана еколошка дозвола

Подносител на барањето:

ЗЗ АГРОПРОИЗВОД увоз – извоз Каменолом Скрка с.Рич – с.Белотино Струмица

Адреса на подносителот:

с.Рич – с.Белотино бб Општина Струмица

Контакт лице:

Митко Крмзов

Категорија на инсталацијата:

Инсталација за ископ , дробење и сеење на минерални суровини

Компанија превземач:

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги КРМЗОВ – МР ДООЕЛ

Адреса на Компанија превземач:

ул:,, Мајка Тереза “ бр : 8 Струмица

Контакт лице:

Елена Милчова

Категорија на Компанија превземач:

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги

 

Целокупната документација содржана во Дозволата за Б интегрирана еколошка дозвола и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни на заинтересираната јавност , во Одделението за заштита на животната средина , во просториите на поранешен Дом на АРМ ул. ,,Благој Јанков Мучето ,, бб Струмица , секој работен ден од 08.00-16.00 часот

                                                                                               ОПШТИНА СТРУМИЦА
                                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК
                                                                                               Костадин Костадинов