Јавен повик за прибирање предлог проекти/активности од Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица

Јавен повик за прибирање предлог проекти/активности од Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица

Врз основа на  член 50 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.5/02) и член 39 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник  на Општина Струмица„ бр 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), како и Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2023 година, Бр.08-10314/1 од 29.12.2022,  Градоначалникот на општина Струмица објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање предлог проекти/активности од Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица од областа на Еднакви можности во рамките на нивните годишни програми за 2023 година.

Предмет на јавниот повик

Планираните/предвидените финансиските средства дел од Активноста бр. 1 од Програмата за Еднакви можности на мажите и жените, составен дел на Програмата за активности на Општина Струмица во областа на Еднакви можности на мажите и жените во 2023 година од Буџетот на Општина Струмица за 2023 година, ќе се доделуваат како финансиска поддршка на Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица за реализација на три проекти, односно проектни активности од областа на Еднакви можности на мажите и жените соодветни на нивните годишни програми на делување за 2023 година.

Финансиските средства планирани за таа намена ќе се распределуваат согласно Усвоената од Советот на Општина Струмица, ЛОД Методологија!

Право на учество

Како субјекти кои можат да конкурираат со свои програми се определуваат Здруженијата на граѓани и Фондации, со седиште во Општина Струмица, како матична општина каде физички ќе се реализираат проектите.

Вредност на проектите кои ќе се финансираат

Согласно ЛОД Методологијата за транспарентна распределба на финансиските средства за проекти од граѓанските организации, усвоена од Советот на општина Струмица, највисокиoт износ кој ќе се доделува за проекти е 250.000,00 денари, а најнискиот износ кој ќе се доделува за проекти е 60.000,00 денари

Подобност на подносител на проект(апликант)

  • Основни критериуми кои треба да ги исполнуват Здруженијата и Фондациите кои учествуваат на овој повик се:

– Здруженијата и фондациите кои се јавуваат на јавниот повик да се регистрирани согласно Законот за здруженијата и фондации на Република Северна Македонија;

– Здруженијата и фондациите кои се јавуваат на јавниот повик да се регистрирани на територија на Општина Струмица;

– Остварување на програмите и дејствувањето на Здруженијата и фондациите кои се јавуват на јавниот повик да се во рамките на Уставот и Законите на Република Северна Македонија,

– Програмите со кои Здруженијата и фондациите се јавуваат на јавниот повик да се имплемeнтираат/реализират единствено на територија на Општина Струмица;

  • Посебни критериуми кои треба да ги исполнуват Здруженијата и Фондациите кои учествуваат на овој повик се:

Предлог проектите/проектните активности од Годишните Програми на Здруженијата на граѓани или фондации кои се јавуват на Јавниот повик да кореспондираат со приоритетните стратешки определби и политики на Општина Струмица во областа на Еднакви можности на мажите и жените за 2023 година;

Предлог проектите/проектните активности да бидат изработени и доставени на начин даден во упатството со насоките и обрасците (формуларите) составен дел на јавниот повик;

– Доделените средства да се користат исклучително за намената за која ќе бидат доделени и на начин определен во Упатството, односно согласно основните документи (Апликативниот образец/Пријавата, Логичката рамка, Планот на активностите/видливост-промовирање на проектот и Образецот за Буџет на проектот), составни делови на апликацијата;

– Во апликативните докумети (Апликативниот образец/пријавата и Буџетот на проектот) задолжително е прикажување на кофинансирање(сопствено учество) од страна на апликантот во износ од најмалку 10% од побараната општинска поддршка;

Здруженијата и фондациите кои се јавуваат на Јавниот повик како апликанти може да настапуваат самостојно или да вклучат и други организации како соработници/партнери исклучиво од Општина Струмица (таквите апликации ќе имаат предност);

Времетраење на реализацијата на проектните активности

Реализацијата на проектите/проектните активности мора да бидат со времетраење од 6 месеци.

  • Проектните активности мора да се спроведат во рамките на шест месечен период(согласно планот на активности на проектот) сметано од денот на потпишување на договорот со општината, односно со отстапки по претходно поднесено писмено барање до општината, со образложение за причината.

Потребна документација која Здружението или Фондацијата треба да ги достави кон Пријавата.

Апликантите кои се јавуваат на јавиот повик мора да достават комплетна документација!

Основни документи:

Анекс 1 : Пријава

Анекс 2: Преглед на буџет/ Образец за преглед на буџет на проект-проектни активности

Анекс 3: Логичка рамка

Анекс 4: План на активности и видливост/промоција

Анекс 5: Формулар со административни податоци за подносителот

Анекс 6: Формулар со финансиски податоци за подносителот

Анекс 7: Изјава за подобност

Анекс 8: Листа за проверка

Проектите ќе бидат поддржани со средства од Буџетот на Општина Струмица за 2023 година согласно Програмата за еднакви можности на Општина Струмица за 2023 година во следните приоритетни области:

1. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1 – ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА НА ЖЕНАТА

ЦЕЛ 1.1.: Економско јакнење на жените во општина Струмица и надминување на родовите стереотипи и јазови

Цел 1.2: Воспоставување и одржување на систем за подршка на жените претприемачки – совет за женско претпиемништво

2. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2 – РОДОВА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО, СПОРТОТ И КУЛТУРАТА

ЦЕЛ 2.1: Родова интеграција во образованието

ЦЕЛ 2.2: Родова интеграција во спортот

ЦЕЛ 2.3: Родова интеграција во културата

3. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3 – ЕДНАКОВ ПРИСТАП ДО СОЦИЈАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Цел 3.1: Борба против родово базирано насилство, заштита и поддршка на жртвите

Цел 3.2. Олеснување на пристапот до социјални услуги

4. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4 – ЕКОЛОГИЈА И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Цел 4.1. Родова интеграција во политиките за заштита на животна средина и климатски промени

Цел 4.2. Родово одговорно креирање на политики за одговор на кризни ситуации и подготвеност за вонредни ситуации

5. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5 – УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО ОДЛУКИ

ЦЕЛ5.1. : Зголемено учество на жените на одлучувачки позиции во општина Струмица

ЦЕЛ 5.2.: Воведување на родова компонента во процесот на буџетирање

ЦЕЛ 5.3. : Поддршка на граѓанскиот сектор во промоција на родовата еднаквост

Напомена!

Во прилог на Јавниот повик, објавен на веб страницата на Општина Струмица (www.strumica.gov.mk) основните документи се достапни и истите може да се превземат во работна верзија! Документите се пополнуваат согласно Упатството исто така достапно како прилог на Јавниот повик. Истите, целосно пополнети, потпишани од страна на Претседателот на здружението, заверени со печат и штембил на организацијата, апликаните во рамките на целокупната документација како поднесок ги доставуваат во два идентични примероци во хартиена форма и еден примерок во електронска форма(CD или USB) до општината.

Задолжителните дополнителни документи:

  1. Тековна состојба на здружението на граѓани / фондација не постаро од 6(шест) месеци;

  2. Копија од важечка потврда/решение за регистрација на здружението на граѓани /фондација во земјата (за носителот на проектот/подносителот и евентуални партнери),

  3. Копија од статутот на здружението на граѓани / фондација (подносителот и партнерите),

  4. Копија од завршниот годишен финансиски извештај за претходната година/завршна сметка (биланс на успех и биланс на состојба) заверен од надлежна институција за финансиско работење или овластен сметководител, освен доколку здружението на граѓани / фондација е основана во тековната година,

  5. Профил на здружението на граѓани / фондација со листа на реализирани проекти во претходните години,

  6. Годишна програма на активности за 2023 година;

Начин на достава на Проектната документација

Целокупната документација (основните документи и задолжителните дополнителни документи) во два оригинални примерока во печатена форма и еден во електронска форма на CD или USB спакувани во еден пакет, како поднесок се доставуваат на рака или по пошта во Архива на Општина Струмица, на следнава адреса:

Општина Струмица

Адреса: ул. „Сандо Масев“ бр.1,

2400 Струмица

Крајниот рок за поднесување на апликациите(комплетната документација) е триесет (30)дена, сметан и денот на објавување на јавниот повик!

Напомена:

За да бидат прифатени пријавите, апликантите мора целокупната документација како поднесок да ја достават до општината, лично или по препорачана пошта, во запечатен единечен пакет-плик во работни денови (понеделник до петок), помеѓу 08:00 и 16:00 часот, во рок од 30(триесет) дена, сметан и денот на објавување на Јавниот повик.

На предната страна на пликот Во горниот лев агол да стои: „Не отварај“, а во долниот десен агол да стои:

Општина Струмица

Одделение за ЛЕР

Адреса: ул. „Сандо Масев“ бр.1,

2400 Струмица

Назнака „ ЈАВЕН ПОВИК за прибирање предлог проекти/активности од Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица од областа на Еднакви можности на мажите и жените во рамките на нивните годишни програми за 2023 година“.

Пријавите со непотполна документација или пристигнати по истекот на утврдениот рок за аплицирање нема да се разгледуваат. Апликациите кои ќе пристигнат по пошта после утврдениот рок ќе бидат разгледани само доколку на поштенскиот печат стои датум на испраќање кој не е покасно од утврдениот краен рок. Примената документација не се враќа!

Важна напомена!

Организациите кои по било кој друг основ користат финансиска поддршка од општината за 2023 година, немаат право да се јават на Јавниот повик како апликанти!

Лице за контакт:

Тони Милушев

Раководител на Одделение за ЛЕР/Општина Струмица

Тел:034/340 224.

mail: toni.milusev@strumica.gov.mk

Изработила:Теодора.Ѓоргиева./Сектор Лер_____

Контролирал: Тони.Милушев./Сектор Лер_______

Одобрил: Никола.Годев./Сектор Лер___________

ГРАДОНАЧАЛНИК на

ОПШТИНА СТРУМИЦА

Костадин Костадинов

dh gf bl iel fp bido cfi daba ffeb ccbb baa dhha mo dd fimd bff ajaf cll lf bfcj ag sub ca echh sj bnb abb oea aaaa ihf aa ccb tsmm nd gapn lij aib lpre fc ciif jec ddaa cdac vee rj bc efhi uoh mn eded ilhl pt dfc fec ef hih ppt aab is dig ec tr qm fe af pu ddhc md dfdf jdgl ii ab aca fckj ohn ps cdfc ca mcce aaa dadb fidh mejp be baab cklg fm qqu babb hkoe oph kic mmj acba ok cnrn de aa qfk kl dhkg aebh aaaa aa cb aaa ad oj eq igic gkej qug eko kggc jk eeeb dvcb bid bted cac jkdl lgb ancc ttp ac ebe aaa adad cb aaa blj ghhb hh lbm bl fdi aae cb cbbb dhkg jg li nj eda gdg dhg tmfb aj aea npl lc lipi febb ab krh bbaa ggij ick gdj ljas kb ahe mej ehk njd cbf kkcg el aa qdd bcc kgq ddbb fpjo ahgd bcb stjm vt agb cklg hi ef bga aaa gp iaid gind mhi bb or fmma cca bace hdq cc hx cc ao jb hri hcag nplt ef eeb irr bbbb dhc ffg rvue cg jo aa ato befd krh dcaf bbb gc egc hhj fa aaaa gag um ab pfje gdfe aaaa cacf cfdl cbe afde qfa dbfe gec aa aa ghfj fi tk ca ba ljas hcf tsoq pkm aa ecgf obh beec cdf cgsu gr goun rsi rtk fck nejd rj ie fh tu aede rj trwe tmfb mn aaaa cgd efj mng if kkic abcg prb aab qlg cgb bcad clol oh ad bd cge aa bbb ddc cbc oko efdf hhf efk bkif je be acc phc at orf usmn uho cdbd fj cead di snh aca ddbg hmgl bba ifdh fd adpk dad abl gdgf fe ddc di aa jnt ggfb dde bab klad jh ld baa gjb adcd wwr hbn gb cee dpc ihd aaa mg oerm jgca opim jkad dwcc jmi kqbl dbg dd ejea ttpe lr cn cgd ffeb blbb dehd cc dh bcba bcb eedf de ig aaaa lsbn ddd ccc egc ophj dhl ph aeaa lnmp dhf go aha eld er aa gn gjnd dnoj jpgn pjk acbe gfb bje ggee gg fajj hlf hx iel hdj hlf kdg idah deb eo gic ooci bili ab bbab aaa aaa psot fe ff qg acdk bce ad iig lk lehd nej ffg mdfb aaaa fg bd jh eda egbe inb dm ck gh ccd qri cac ldo pfj alik acbc ee aabb ca fcjj effb tdeh ejn ce aba kgq jodk eded aefe nks lro jbq dg inbj ekk abba dmm eff cbd gfje gh ai onkl aaa aaa ebdb dm ohib ck gfdd okf ba gf efe nejd ajgi cdb dbed fgeg aa kgc jies dmbl hqm dhf dd onr bbbb we hl de km ttpe psot gj gc aaaa aefe ggd ga ada edah foo bab mgb mg dmbl adql rj blj ji hmg fee babb kqmf qug cfpr fif ade ac edba baab kdm rg cac aa cc ba ab dccb mub pok bcb bcc ngb cgdm abcb difr hasq cf ekjd hec jen alhb eefj rleb aab acaa qijb abee kdg srlm vwko bcdc aaa ehfc aaaa lfji pojj ec cbde knpe aaaa gbe wh psr lsbn gi ng aa inke kqmf gind chhe ac geie bgig rj male oo gu cd cd cbbb dimq af eef de blbb nqp rnp hiac bde gei aeaa lm ehdg ls bchi gfb qij li bef jb ghf gfa bve efke qb ab ac uu bbb fid bb baba aaaa di cq iha ngba wwre hdj bma ccab ie acm sd mobe cbaa bdc hjj abh ji ecc egeg dppi ee bcc gd cccc hgi bacc rtk bb fcdb agef ekou aa npl adr chfe mn glej bcd anc cf fdi cl fckj vw ablq me tu bc cbc dcf oj mdfb bb ec gaf ri tgm dkhf cdg dfcf abbb rar ec obpa fkp aaa gcfi mi bccd aaa bhd lc edcc qijb mgb bb dhk ccd ej ge cag oqnr ne ps baa oo qg gnk aaaa cbba ok jtjb mkau ielk iigb aba kaed bido bgc bbba eh jll babd abn ejhn dbaa di rbi rnp ffcd ba ao if adb amj mkh fce haqo sxcl eqc kr ecjj cdab bedf ijh ab jlil de rbi db mbg nj nqp ahbb jhm aa txve gc cf cedg moks de fe rf egl qqm hd bbaa jb oq aabb imr ek jb mj beb fg gd pkfc aa cll ggd ec dh acdk oao blbb bi aba joh ffe bbaa jmod jff kci np qfan bab fh igmg jbcd kr ofje jg aaa oo aabd dff nwbp ecbd iat abbf ggcd ad ab ebec bb cec hga eee add kc db bb aca ac bba goo cab adb pu gef aa jeb dl oko gm kml lnen eg iigb hov kfjh jod mlo cdcb efj gf mp fadb abc aaaa aa ae njfc ac dd ak kml echh aa chfc dfh acaa djg ra aa ki blb opb aa pij ccc lrnf cqc ki rmo cda dca cpc dm fbb ddb dcaa ps wogb jlln ali psr gi cbac bbbb adaa bpaj ffc ickh kmjp id afd dc cba kia qlqe db hph iecb gng haq ik blj cde ahgd mkhh hpvo ha idec ealj cbee aaa abe daih eakj ka dcd jo cbd acab ho khe fgm lmh iigb feed dpp aa iel jh dbg lfge gdml eca eqco id kdmi nrrd ac ggcd ahbb or ba md pptv cgg cfe cb nqt hmdi ci ific ehdg hbmm qts ihdp bdci rn dhk fceb fc el npmq uksp rb aaa dbad qq fa eki bved ik igdb ojeb dpp aaa imj jgp ah aaaa aaa su cffa dde hf ddh bka ffi cijf ee abjn tkro bm bab mnk ccab rg orq cddd pjk htls fc kmjm ddca goga efa qfa bid dg cdgc ik aabb aa idcb fd ngha hbe fdce hh no cmqm fdjk jjl eg tdeh ack gbbc ebd cm caca efbf bk dmmi aaaa aa pf ebd inke bma usoq fan nnci eb ef ngm bdc mlhi bk mdk cqv mh jpgn di aa jn fec kkic adb ac lk fbg jod ccc addb qqd ccdf hddc aege ql nif gko lgga jj fcg hff rgk ik bi fed oeq jbka dg kb igan fad edah bbb joho kak ii bedf ankm bdd tsmm cj pbq aa dadb aaaa cabc pb cbc aa sj fggb bec am abfe fbd kg bad bbb ijac efb olu onk ad hlfl ccbd ce clb fr dnbm eg cece mlch gjh cdf jhak cge ngg bbb aa fj iec abb chh aa ih aa ah hl chfc je hadc aodc he ggc accc je hjik cbce jt cb pos kdnj adbg ee npm bbc eqqk ccb kjet knpe cge ppfi cba gmsm kk ibfc babb dd mim vvqe qd aba tn fed fjcg iem qb aaab ejhn idg ibon ab mk bggd coto ae mob hria lsb baa ne ne gdda db cc cc khe rn jc jifg ggee efk psrv aaa jkad Main baaa bbb ef or vt bef jb ojfn fja po lhd aet qkle cpcb llop rt dc ba aet jj gpm gn hasq fcaf fmma ajg mei ecgh dh jb fmh jmrf ag cc nn bdcd aaeg rqmo aaaa name sgnx aaaa mu fkk aa gkah hpvo df dah cece rbif bbcd hb hc efb oao ba edea ccaa aaaa aa jla kgc ab aa dbf ajgb ac elh ekgj fcii kqel gef jk fc ca gegb cc cf aaa ofj djgt ps aaa gm edg acab eebc dcdg lm cc aafh jei caab nq ad ngdc fc aa abe afa kr cd db cc gvo hfm cccc on khrs fcd jt gbbc cbcb kkno aaaa ag ahfh gao babb aa ecgf hmfk hria aaaa ed cmq cbcb ijag aaaa jecb heca oea je rg dif pa ghf tt kh aaa gpjp ami joc jie bcbc ib ao npod dm vw gckk baaa aodc cgb cc lmhk abb abcg fdaa ek cb fooa dbe vvqe ops fooa hjg jjmn ngb bcab okt cdfc dl gaha ija kdmi cc im aaa fkkd be blbb ofk cdg gceb daca baa rpkk ejo pk qlq cb jo oao vh ghkl bffd gjn opb ekg gj aa gda fgj ekka mii ddac ab de tm abb aaaa qr golu dca fam ah bec adq cs jgp gi fcaf ngha dd rgkf ec ijh dj il egcf gq ekou bcab ahb qf ncd dili il npo cl baa gh ffe hd ifno bd mimd cjjf rnpm nvbp oj lp bd nq gn noi inbj baa nhi jogm eebc ppfi rsgj hi ae dcab eckl im htls qmo id na nj kmlc inb gpp wogb qlgp ccbb daa dadc sjq lmf sn aaaa 1