Јавен Повик за пријавување и вклучување на млади невработени лица од Општина Струмица во процесот на зајакнување на нивните капaцитети заради започнување на свои сопствени бизниси во 2023/24 година –ТРЕТА ФАЗА

Јавен Повик за пријавување и вклучување на млади невработени лица од Општина Струмица во процесот на зајакнување на нивните капaцитети заради започнување на свои сопствени бизниси во 2023/24 година –ТРЕТА ФАЗА

Се повикуваат и се охрабруваат сите заинтересирани млади невработени лица од Општина Струмица, кои имаат намера во рамките на своите бизнис идеи да започнат свои сопствени бизниси во Општина Струмица во 2023/24 година да се пријават на Јавниот повик заради нивно вклучувње во процесот на зајакнување на нивните капацитети во рамките на реализацијата на Активноста бр 9 –Поддршка на Старт-ап бизниси за млади 2023/2024-трета фаза. од Програмата за активностите на општина Струмица во областа на Локалниот економски развој и туризмот во 2023 година-Програма Г1:Поддршка на ЛЕР.

Во прилог линк од документот за Јавен Повик ЛИНК

Во прилог линк од Пријава ЛИНК