Јавна објава за достава од овластен комунален инспектор од 21.01.2022