ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ

Во прилог линк од јавната објава за доставување ЛИНК