Одлуки за организирање на јавни анкети, јавни презентации и соопштенија

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополна на Детален урбанистички план, дел од Блок 33, дел од У.Е.4 согласно ГУП за град Струмица – линк.

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок број 14 ,УЕ 2, Општина Струмица – линк.