Јавни објави за достава од овластен комунален инспектор од 30.12.2021