Објави

Акционен план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух


akcionenplanambvozduh2019-23.pdf
[превземи]

 

 

Акционен план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух


planpodobruvanjekvalitetotnavozduhot.pdf
[превземи]

 

 

Спроведување на Стратегиска оцена


odluka_1.pdf
[превземи]

 

 

 


odluka_2.pdf
[превземи]

 

 

 


odluka_3.pdf
[превземи]

 

 

 


odluka_4.pdf
[превземи]

 

 

 


odluka_5.pdf
[превземи]                                                                                       

 


formular_7747.pdf
[превземи]

 

 

 


odluka_6.pdf
[превземи]                 

 


formular_7752.pdf
[превземи]

 

 

 


odluka_7.pdf
[превземи]                              

 


formular_7931.pdf
[превземи]

 

 

 


odluka_8.pdf
[превземи]

 

 


odluka_9.pdf
[превземи]

 

 

 


odluka_10.pdf
[превземи]

 

 


odluka_11.pdf
[превземи]

 

 

Неспроведување на Стратегиска оцена

 

 


odluka_nesproveduvanje1.pdf
[превземи]                                                  

 


formular_murtino.pdf
[превземи]

 

 

 

 


odluka_nesproveduvanje2.pdf
[превземи]                                        

 


formular_kuklis.pdf
[превземи]

 

 

 

 

 

 

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544