ЈАВЕН ПОВИК до спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица

Јавниот повик е во рамките на програмата за спорт (L0) за респределба на средства од Буџетот на Општина Струмица за 2020 година.
Право на учество:
– Како субјекти кои можат да конкурираат се спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот.
– Субјектите мора да се формирани и делуваат на територијата на Општина Струмица.
Целосната соджина на јавниот повик може да ја видите на следниот линк.
Формулар за аплицирање – линк