Јавен повик за пројавување интерес согласно Одлука за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица

Јавен повик за пројавување интерес согласно Одлука за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица

Јавниот повик може да го видите на следниов ЛИНК

Пријава за аплицирање – ЛИНК