ЈАВЕН ПОВИК, програма G1, 2018г.

За прибирање предлог проекти во рамките на приоритетните области: “ Локален економски развој, Социјална заштита, Заштита на животната средина, Образование, Млади, Родова еднаквост и човекови права“ од Здруженија и Фондации од Општина Струмица за 2018 година за финансирање од Програмaта G1 Поддршка на ЛЕР од Буџетот на Општина Струмица за 2018 година.

Документи во прилог на јавниот повик:
1. Јавен повик, линк(.pdf)
2. Правила и насоки за реализација на грантови по проекти за Здруженија и Фондации од програма G1, линк(.pdf)
3. Пријава за предлог проект, линк(.doc)
4. Приоритетни области за Општина Струмица, Анекс 1, линк(.doc)
5. Преглед на буџетот, Анекс 2, линк(.xls)
6. Логичка рамка, Анекс 3, линк(.doc)
7. План на активности и видливост/промовирање на проектот, Анекс 4, линк(.doc)
8. Формулар со административни податоци за подносителот, Анекс 5, линк(.doc)
9. Формулар со финансиски податоци за подносителот, Анекс 6, линк(.doc)
10. Изјава за подобност, Анекс 7, линк(.doc)
11. Листа за проверка, Анекс 8, линк(.doc)
12. Методологија за доделување на финансиски средства е составен дел од службен гласник на Општина Струмица број 02 од 2016 година, линк(.pdf)