Решение за свикување единаесеттата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08-4451/1, 05.06.2018 год. Струмица
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам:
Решение за свикување единаесеттата седница на Советот на Општина Струмица
Ја свикувам единаесеттата седница на Советот на општина Струмица за ден 12.06.2018 година (вторник).
Единаесетата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.
За работа на седницата предлагам:
I
Усвојување на записник од десетата седница на Советот на општина Струмица
II
Дневен ред
1. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2018 година;
2. Предлог – Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2018 година;
3. Предлог – Програма за измени и дополнувања на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година;
4. Предлог – Програма за измени на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година;
5. Предлог – Програма за измени на Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година;
6. Предлог – Програма за измени на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2018 година;
7. Предлог – Програма за дополувања на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2018 година;
8. Кватрален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2018 година;
9. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица;
10. Предлог – Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Струмица;
11. Годишен план за вработување на Општина Струмица за 2018 година;
12. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Струмица;
13. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2018 година;
14. Предлог – Одлука за доделување финансиски средства на Фејзи Асанов од Струмица;
15. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Репубика Мaкeдонија на подрачјето на Општина Струмица за 2018 годинa;
16. Извештај за реализација на Програмата за одржување на улици во град Струмица, како и локални патишта во Општина Струмица за 2017/2018 година во зимски услови;
17. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на УО во СОУ „Никола Карев“ Струмица;
18. Предлог – Решение за разрешување и именување на претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата;
19. Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ за период 01.01.2018 – 31.03.2018 година;
20. Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП “Паркиралишта – Струмица“ за 2018 година;
21. Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица за период 01.01 – 31.03.2018 година;
22. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица;
23. Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица;
24. Годишен план за вработување за 2019 година на СОУ „Јане Сандански“ Струмица;
25. Годишен план за вработување за 2019 година на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица;
26. Годишен план за вработување за 2019 година на СОУ „Никола Карев“ Струмица;
27. Годишен план за вработување за 2018 година на ООМУ „Боро Џони“ Струмица;
28. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица;
29. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Сандо Масев“ Струмица;
30. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица;
31. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Маршал Тито“ Струмица;
32. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Свети Кирил и Методиј“ Дабиле;
33. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Даме Груев“ Куклиш;
34. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Герас Цунев“ Просениково;
35. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Гоце Делчев“ Струмица; и
36. Годишен план за вработување за 2019 година на ООУ „Маршал Тито“ Муртино.
Совет на општина Струмица
Претседател,
Maрјан Даскаловски