Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација за донесување на  ДУП за  дел од блок 16 и измена и дополнување на дел од Блок 15 (ГП15,13, ГП15,14 И ГП15,15),УЕ 2 согласно ГУП на град Струмица – линк