ОБЈАВА број 1/2019 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Струмица

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија. Објавата може да ја превземете на следниот линк.