Основните училишта во Општина Струмица добија донација од Македонски центар за граѓанско образование

Донацијата е овозможена преку Програмата за мали грантови поддржан од фондови на Агенцијата на САД за меѓународен развој, со проектот ,,Унапредување на образованието во Македонија,, за кој Општина Струмица потпиша меморандум за соработка и активно учествуваше во донесувањето на одлука за избор на училишта кои треба да добијат донација.

Претставници на МЦГО-Скопје на ден 05.09.2007 година во неколку основни училишта од Општина Струмица донесоа опрема и нагледни средства.

Донација во нагледни средства добија ОУ ,,Даме Груев,,-Куклиш и ОУ ,,Сандо Масев,,-Струмица, а школски табли беа доставени во ОУ ,,Маршал Тито,,-Муртино. Во три ОУ беа изведени градежно-занаетчиски работи. Во ОУ ,,Гоце Делчев,,-Вељуса целосно се заменети старите светлечки тела со нови, во ОУ ,,Никола Вапцаров,,-Струмица е извршено реновирање на санитарен јазол, а во ОУ ,,Видое Подгорец,,-Струмица е извршено засилување на електрична инсталација на еден кат.

Вкупниот износ на донацијата изнесува околу 5.000 американски долари.