Учениците од мешан етнички состав во ООУ „Никола Вапцаров“ реализираа интеркултурна комуникација

Ученичката секција „Музички фолклор“ во општинското основно училиште „Никола Вапцаров“ од Струмица, формирана во рамките на проектот „Јакнење на меѓуетничката соработка во општините“, финансиран од Детската Фондација Песталоци, реализираше планирана активност за меѓусебно запознавање и интеркултурна комуникација на учениците од мешан етнички состав.