Извршени повеќе зафати во ООУ „Герас Цунев“ Просениково

Во текот на летниот период, во ООУ „Герас Цунев“ Просениково, реализирани се повеќе активности за подобрување на условите за работа на учениците и наставниците. Според информациите од директорот на училиштето,