ООУ „Видео Подгорец“ се вклучи во програмата за инклузивно образование на ранливи групи ученици

Во рамките на програмата Инклузивно образование, која што се реализира со поддршка на УНИЦЕФ, во соработка со Бирото за развој на образованието и Македонскиот центар за граѓанско образование, се вклучи и општина Струмица преку општинското основно училиште „Видое Подгорец“. На обуката, која е составена од три модули за инклузивното образование, присуствуваа стручни соработници и наставници од училиштето, кои добија задача да извршат пренесување на новите знаења и искуства за инклузивното образование и реализација на оваа програма во нивната училишна средина.