Објава за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

издавање на  Б-интегрирана еколошка дозвола

Врз основа на член 113 , член 134 став 2 , член 135 и член 136  од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/08, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 123/12, 93/13, 187/13 , 42/14, 44/15 и 129/15 ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Б- Интегрирана еколошка дозвола

Подносител на барањето:

ДПТУ ,,СИЛОТЕР,, Струмица с.Водоча

Адреса на подносителот:

Илинденска бр16 – Струмица

Контакт лице:

Елена Ристова

Категорија на инсталацијата:

Инсталација за мелење, дробење, сеење и загревање на минерални суровини

Вид на активности:

Инсталација за мелење, дробење, сеење и загревање на минерални суровини

Целокупната документација содржана во барањето за Б интегрирана дозвола и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Дозволата на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk во одделението за заштита на животната средина

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 034/348-030 локал109

ЃД-ТА/ОДД.ЗЖС

ОПШТИНА СТРУМИЦА

ГРАДОНАЧАЛНИК

Зоран Заев