Во првиот ден од јунскиот уписен рок во трите средни училишта се пријавиле 751 ученика

Во трите училишта за средно образование во општина Струмица, во првиот ден од првото пријавување во јунскиот уписен рок за новата 2017/2018 година, пријави поднеле 751 ученик. Најголем интерес покажале за здравствената струка-медицинска сестра, каде за 34 понудени места, конкурирале 82 ученика со завршено основно образование.

Голем интерес има и за гимназиското образование за наставниот план од природно-математичко подрачје, како и за стручното образование за наставните програми од сообраќајната струка. Најмал интерес има за тригодишното образование, каде или се пријавени мал број ученици, или воопшто нема пријавени. Така, во хемиско-технолошката струка, за наставната програма пекар со тригодишно траење, се пријавиле 4 ученика, а во земјоделско-ветеринарната струка, за наставната програма поледелец со тригодишно траење, не се пријавил ниту еден ученик.Денес е вториот ден од поднесувањето на пријавите со потребната документација, така да според утврдените рокови, слободните места за второто пријавување ќе бидат објавени на 30 јуни, а второто пријавување од јунскиот уписен рок ќе се врши на 5 јули.