Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 2885/1 и други КО Дабиље, Општина Струмица

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.