Проектна програма – Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за населба со намена А1.3

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за населба со намена А1.3 – семејни куќи во низа во Струмица – линк.