Решение за свикување на четириесет и четвртата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е

за свикување на четириесет и четвртата седница  на

Советот на општина Струмица

Ја свикувам четириесет и четвртата седница на Советот на општина Струмица за ден 19.09.2016 година (понеделник).

Четириесет и четвртата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата  предлагам:

I

Усвојување на Записникот од четириесет и третата седница на Советот на општина Струмица.

II

Д н е в е н   р е д

  1. Предлог – Одлука за субвенционирање на дел од надоместокот за приклучување на дистрибутивниот гасоводен систем;
  2. Предлог – Одлука за давање согласност на Елаборат за издавање на одобрение за користење на јавна површина за паркинзи за велосипеди;

3.  Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за период 01.01 – 30.06.2016 година;

  1. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за вработување на определено време на двајца извршители во ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица;
  2. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места во ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица;
  3. Извештај за работа на СОУ „Јане Сандански” Струмица во учебната 2015/2016 година;
  4. Предлог-Годишна програма за работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица во учебната 2016/2017 година;
  5. Извештај за работа на СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во учебната 2015/2016 година;
  6. Предлог-Годишна програма за работа на СОУУД „Димитар Влахов”  Струмица во учебната 2016/2017 година;

10. Извештај за работа на СОУ „Никола Карев”  Струмица во учебната 2015/2016 година;

11. Предлог-Годишна програма за работа на  СОУ „Никола Карев”  Струмица, во учебната 2016/2017 година;

12. Извештај за работа на ОУ „Видое Подгорец”  Струмица во учебната 2015/2016 година;

13. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Видое Подгорец”  Струмица во учебната 2016/2017 година;

14. Извештај за работа на ОУ „Никола Вапцаров”  Струмица во учебната 2015/2016 година;

15. Предлог-Годишна програма за работа на  ООУ „Никола Вапцаров”  Струмица во учебната 2016/2017 година;

16. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито”  Струмица во учебната 2015/2016 година;

17. Предлог-Годишна програма за работа на  ООУ „Маршал Тито”  Струмица, во учебната 2016/2017 година;

18. Извештај за работа на ООУ „Сандо Масев”  Струмица во учебната 2015/2016 година;

19. Предлог-Годишна програма за работа на  ООУ „Сандо Масев”  Струмица во учебната 2016/2017 година;

20. Извештај за работа на ООУ „Даме Груев”  Куклиш во учебната 2015/2016 година;

21. Предлог-Годишна програма за работа на  ООУ „Даме Груев”  Куклиш, во учебната 2016/2017 година;

22. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито”  Муртино во учебната 2015/2016 година;

23. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито”  Муртино, во учебната 2016/2017 година;

24. Извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2015/2016 година;

25. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2016/2017 година;

26. Извештај за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2015/2016 година;

27. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2016/2017 година;

28. Извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев”  Вељуса во учебната 2015/2016 година;

29. Предлог-Годишна програма за работа на  ООУ „Гоце Делчев”  Вељуса во учебната 2016/2017 година;

30. Извештај за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната 2015/2016 година;

31. Предлог-Годишна програма за работа на ООМУ „Боро Џони”  Струмица, во учебната 2016/2017 година;

32. Извештај за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица  за периодот септември 2015 – август 2016 година;

33. Програма  за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица  за периодот септември 2016 – август 2017 година;

34. Годишен план за вработување  на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица  за  2017 година;

35. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Герас Цунев” Просениково,  во учебната 2016/ 2017 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за еднодневна посета  на саем на книгата  со учениците од шесто  до деветто одделение;

д) Програма за еднодневна посета на фестивалот „Златно славејче“ и „Поточиња“ со учениците од прво до петто одделение; и

е) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

36. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Муртино,  во учебната 2016/ 2017 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение

г) Програма за изведување петдневна научна екскурзија  (настава во природа) со учениците од  петто  одделение;

д) Програма за кампување  со  со учениците од шесто до девето   одделение.

е) Програма за зимување   со  со учениците од шесто до девето   одделение.

37.  Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Сандо Масев” Струмица,  во учебната 2016/ 2017 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

в) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

38. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Гоце Делчев” Вељуса ,  во учебната 2016/ 2017 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

39. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Даме Груев” Куклиш,  во учебната 2016/ 2017 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

40. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Струмица ,  во учебната 2016/ 2017 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за еднодневна посета  на саем на книгата  со учениците од шесто  до деветто одделение;

д) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов