Решение за свикување на четириесет и шестата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е

за свикување на четириесет и шестата седница  на

Советот на општина Струмица

Ја свикувам четириесет и шестата седница на Советот на општина Струмица за ден 15.11.2016 година (­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­вторник).

Четириесет и шестата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата  предлагам:

I

Усвојување на Записникот од четириесет и петтата седница на Советот на општина Струмица.

II

Д н е в е н   р е д

  1. Предлог –План на програмите за развој;
  2. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за  2016 година;
  3. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица, за третиот квартал од 2016 година;
  4. Предлог – Одлука за овластување на овластен претставник на Општина Струмица кој ќе ги врши работите од надлежност на собранието на акционери на Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД Струмица;
  5. Предлог-Одлука за донесување на Стратегија  за унапредување на родовата еднаквост  во Општина Струмица  за периодот 2017-2020 година;
  6. Предлог-Одлука за донесување на Стратегија за култура со Акциски план  на Општина Струмица за периодот 2017-2022 година;
  7. Програма за работа на Локалната установа библиотека  „Благој Јанков Мучето“ за 2017 година;
  8. Програма за работа со финансов план за 2017 година на Општинската установа Дом за деца и млади  „Благој Мучето“ Струмица“;
  9. Програма за годишно работење во 2017 година на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“   Струмица;  и

10. Информација за концептот „Општина по мерка на детето“.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов