Решение за свикување дванаесетата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08-5389/1, 05.07.2018 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам
 Решение за свикување дванаесетата седница на Советот на Општина Струмица
 
Дванаесетата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.
За работа на седницата го предлагам следниот:
Дневен ред
1. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на договор/и за грант, по проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“;
2. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Струмица;
3. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет и сопствено учество на проект за “Економска валоризација на културната и алтернативна туристичка понуда на Цареви кули во туристичка дестинација Струмица“;
4. Предлог – Одлука за доделување парични средства на СОУ „Јане Сандански“ и СОУ „Никола Карев“ од Струмица;
5. Предлог – Одлука за доделување парични средства на Атанас Јанев од Струмица;
6. Предлог – Одлука за донесување на Акциски план за заштита и спречување на дискриминација на Општина Струмица;
7. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година;
8. Извештај за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I-III месец 2018 година;
9. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за нови вработувања во ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2019 година;
10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.440 КО Водоча;
11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.155/1 и КП бр.901 КО Баница;
12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.7898/1 КО Струмица;
13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.7759 КО Струмица;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.691 КО Просениково;
15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.1969/3 КО Свидовица;
16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 544 КО Баница;
17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 773/2 и 773/1 КО Банско; и
18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 4294 КО Куклиш.
Совет на општина Струмица
Претседател,
Maрјан Даскаловски