Решение за свикување на четиринаесеттата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-7510/1, 19.09.2018 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам:
Решение за свикување на четиринаесеттата седница на Советот на Општина Струмица
Ја свикувам четиринаесеттата седница на Советот на општина Струмица за ден 26.09.2018 година (среда).
Четиринаесеттата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.
За работа на седницата предлагам:

I

Усвојување на записникот од тринаесеттата седница на Советот на општина Струмица

II

Дневен ред:
1. Предлог – Одлука за усвојување на План за управување со отпад на Општина Струмица за период 2017-2020 година;
2. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за давање согласност за вклучување на Општина Струмица во основање на Бизнис иновациски центар(БИЦ) во Струмица;
3. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Роберт Атанасов од Струмица;
4. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Ване Атанасов од Струмица;
5. Предлог – Одлука за доделување на финансиски средства на Ансамблот Тримери од Струмица;
6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.2544/1 КО Банско;
7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.684/1 КО Баница;
8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.1728/1, 1727 КО Свидовица;
9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 2711 КО Банско;
10. Извештај за работа на СОУ „Јане Сандански” Струмица во учебната 2017/2018 година;
11. Предлог – Годишна програма за работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица во учебната 2018/2019 година;
12. Извештај за работа на СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во учебната 2017/2018 година;
13. Предлог – Годишна програма за работа на СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во учебната 2018/2019 година;
14. Извештај за работа на СОУ „Никола Карев” Струмица во учебната 2017/2018 година;
15. Предлог – Годишна програма за работа на СОУ „Никола Карев” Струмица, во учебната 2018/2019 година;
16. Извештај за работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2017/2018 година;
17. Предлог – Годишна програма за работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2018/2019 година;
18. Извештај за работа на ОУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2017/2018 година;
19. Предлог – Годишна програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2018/2019 година;
20. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 2017/2018 година;
21. Предлог – Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица, во учебната 2018/2019 година;
22. Извештај за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2017/2018 година;
23. Предлог – Годишна програма за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2018/2019 година;
24. Извештај за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 2017/2018 година;
25. Предлог – Годишна програма за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2018/2019 година;
26. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 2017/2018 година;
27. Предлог – Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2018/2019година;
28. Извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2017/2018 година;
29. Предлог – Годишна програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2018/2019 година;
30. Извештај за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2017/2018 година;
31. Предлог – Годишна програма за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2018/2019 година;
32. Извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2017/2018 година;
33. Предлог – Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2018/2019 година;
34. Извештај за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната 2017/2018 година;
35. Предлог – Годишна програма за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица, во учебната 2018/2019 година;
36. Извештај за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот септември 2017 – август 2018 година;
37. Програма за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за учебната 2018/2019 година;
38. Барање согласност за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица.
39. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Видое Подгорец” Струмица, во учебната 2018/2019 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
40. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Никола Вапцаров” Струмица, во учебната 2018/2019 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
41. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Струмица, во учебната 2018/2019 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
42. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Сандо Масев” Струмица, во учебната 2018/2019 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
43. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2018/2019 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
44. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2018/2019 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
д) Програма за кампување со учениците од шесто до деветто одделение.
е) Програма за зимување со учениците од шесто до деветто одделение.
45. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2018/2019 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
46. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Герас Цунев” Просениково, во учебната 2018/2019 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
47. Предлог – Одлука за утврдување на локации и почетна цена за поставување на рекламни паноа(билборди) и информациони табли на територијата на Општина Струмица; 

Напомена: За точка 47 дополнително ќе треба да се обезбедат почетни цени за поставување на рекламни паноа. Во колку до седници на комисиите и седница на советот не бидат обезбедени точката ќе се повлече од дневен ред.
Совет на општина Струмица
Претседател,
Maрјан Даскаловски