Се подобрува безбедноста во сообраќајот

Се подобрува безбедноста во сообраќајот

На крстосницата на улицата ,,Јосиф Јосифовски Свештарот” со улицата ,,Боро Џони” дополнително беше подобрен режимот на сообраќај со поставување на сообраќајна опрема гумени флуоросцентни столбчиња и сигнализација, а во тековниот период ќе се обнови и хоризонталната сигнализација за паркирање.Гумени столбчиња се поставени и на крстосницата на улицата ,,Климент Охридски” со локалниот пат кој води кон населеното место Просениково со цел да се зголеми безбедноста на сообраќајот.