Совет на општина Струмица [2021 – 2025]

Совет на општината (2009 – 2013)
Претседател на Советот на општината:

Марјан Даскаловски
– Политичка партија: СДСМ
– Образование : Високо
– Професија: Дипломиран Правник

Советници:

1. Катерина Кузмановска
– Политичка партија: СДСМ
– Обравование: Високо
– Професија: Лекар – Специјалист Педијатар

2. Коста Јаневски
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија: Лекар – Специјалист Интернист

3. Јосиф Христов
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија: Дипломиран Правник

4. Верица Узунова
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија: Дипломиран Електро Инженер

5. Борче Хаџиев
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија: Дипломиран Економист

6. Бранко Бенинов
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Средно
– Професија: Актер

7. Сања Најданова
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Средно
– Професија: економист

8. Амет Камберов
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Основно

9. Мите Митев
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија: Дипломиран Машински инженер

10. Нетка Палазова
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија: Дипломиран правник

11. Риза Амедов
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Средно
– Професија: Шумски техничар

12. Верче Божијанова
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија: Дипломиран професор по физичко воспитување

13. Томе Лазаров
– Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Високо
– Професија: Лекар – Специјалист по Стоматолошка протетика

14. Марјан Бајрактаров
– Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Високо
– Професија: Лекар – Специјалист по Орална хирургија

15. Неша Лазаревска
– Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Високо
– Професија: Лекар специјалист – Педијатар

16. Ване Митушев
– Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Средно
– Професија: Сообраќаен техничар

17. Ацо Христов
– Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Високо
– Професија: Сообр. Хид. Инженер

18. Зулијана Иванова
– Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Високо
– Професија: Дипломиран Земјоделско Шумарски инженер

19. Ѓорѓи Ахтаров
– Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Високо
– Професија: Дипломиран Правник

20. Ѓорѓе Здравев
– Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Високо
– Професија: Дипломиран Професор по Историја

21. Горица Цурева
– Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Виша
– Професија: Правник

22. Методи Витанов
– Политичка партија: ВМРО-НП
– Образование: Високо
– Професија: Лекар – Стоматолог

Pages: 1 2