Соопштение за организирање на јавен увид

Се организира јавен увид на урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба на ТС на КП7867/1 и новопланиран 10(20)Kv подземен кабелски вод од постоечки 10(20)Kv вод на КП8034/1 до новопланирана ТС на КП7867/1 КО Струмица, Општина Струмица.

Целосната соджина на соопштението за јавен увид и урбанистички проект за инфраструктура се достапни на следниве линкови:

  1. Соопштение за организирање на јавен увид – линк
  2. Урбанистички проект за инфраструктура – линк