Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план, за градбa со намена А4- времено сместување на КП 1527 во КО Габрово, општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов линк.