Урбанистички проект за село – формирање на градежни парцели на КП 4558, КО Куклиш, Општина Струмица

Целосната содржина на документот може да ја видите на следниов ЛИНК