URBANISTI^KI PROEKT со план за парцелација на ГП 1 од Урбанистички план за дел од село Куклиш,дел од Блок 4, Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк