Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2019 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

Биланс на состојба

–  Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи 

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

Биланс на состојба 

Приходи и расходи

Структура на приходи по дејности 

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Биланс на состојба

Приходи и расходи 

Структура на приходи по дејности 

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи 

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

Биланс на состојба 

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи 

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

Биланс на состојба 

Посебни податоци 

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи 

7. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

8. РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

Биланс на состојба 

Посебни податоци 

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи 

9. ЦАРЕВИ КУЛИ

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи 

10. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

Биланс на состојба 

Посебни податоци 

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи

11. СПЕЦИЈАЛНО ПАТНИЧКО ВОЗИЛО

Биланс на состојба 

Посебни податоци 

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи

12. ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР

Биланс на состојба

Посебни податоци 

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

13. БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Биланс на состојба 

Посебни податоци 

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи 

14. БИЗНИС МРЕЖА С-К-К

Биланс на состојба 

Посебни податоци 

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи

15. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

Биланс на состојба

Посебни податоци 

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи 

16. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Биланс на состојба 

Посебни податоци 

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи

17. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

Биланс на состојба

Посебни податоци 

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи

18. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

19. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

20. ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

Биланс на состојба

Посебни податоци 

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

21. ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

Биланс на состојба 

Посебни податоци 

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

22. ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ЕЛС

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

23. ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

24. ЕКО ГРАДИНКИ ЗА ОДРЖЛИВА ИДНИНА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

25. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 1

Биланс на состојба

Посебни податоци 

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

26. КВАЛИТЕТНИ УСЛУГИ ЗА СРЕЌНИ ДЕЦА

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

27. ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ПЕТРИЧ И СТРУМИЦА

Биланс на состојба 

Посебни податоци 

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

28. ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДУХОВНИТЕ СВЕТИЛИШТА НА СТРУМИЦА И ЌУСТЕНДИЛ

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

29. КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА СИСТЕ

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

30. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

1