Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019):

Општина Струмица, ул.„Сандо Масев“ бр.1 Струмица, тел. 034/348-030, e-mail: info@strumica.gov.mk,

Катерина Андонова – Службено лице за посредување со информации од јавен карактер, го подготви следниот извештај – ЛИНК