Записник за извршена административна селекција на кандидати за членови на Управен Одбор на ЈСП „Струмица-Транспорт“ Струмица

На ден 13.12..2023 година, согласно член 5 став 5 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Комисијата за селекција оддржа состанок на кој се изврши административна селекција на кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција.

            Комисијата при проверка на доставените докази од страна на кандидатите го констатира следното:

 

 

  1. Елица Ангелова – 21 бод – кандидат за член со работно искуство од областа на правните работи;

 

  1. Маја Јанковска – кандидат од областа на дејноста на претпријатието – 29 бода,

 

  1. Виктор Стоилов – кандидат од областа на дејноста на претпријатието – 28 бода,

 

  1. Ангелина Николова – кандидат од одбласта на финансиското работење – 30 бода,

 

  1. Ристо Тупаров – од областа на техничките науки – 26 бода.

 

Со тоа Комисијата за селекција, одлучи дека на Јавниот повик се пријавени вкупно 5 кандидати од кои сите ги исполнуваат условите.

Комисијата констатира дека сите 5 кандидати продолжуваат во втората фаза – фаза на интервју.

Датум:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Комисија за селекција:

13.12.2023 год.

  1.      Александар Оџаков – претседател
  2.       Илија Тилев – зам. член
  1.         Идриз Идризов – зам.член
1