Записник за проверка на доказите за исполнување на условите на Јавен Повик бр.08-01/1 од 02.01.2024 година

На ден 17.01.2024 година, согласно член 4 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Комисијата за селекција оддржа состанок на кој се изврши проверка на доставените докази од страна на кандидатите за исполнување на условите во Јавниот повик.

До Архива на општина Струмица, за членови на Управен Одбор на ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица се доставени вкупно 3 три пријави и тоа:

 

 

 

1.Миле Стојменов – Уредна, целосна, комплетна документација,

2.Василев Васко – Уредна, целосна, комплетна документација,

3.Аризанов Петар- Уредна, целосна, комплетна документација,

 

 

 

Со тоа Комисијата за селекција, одлучи дека во понатамошна фаза од Јавниот Повик т.е. Административната селекција продолжуваат сите кандидати.

 

 

 

Датум:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Комисија за селекција:

 

17.01.2024 год.                                                                                                                                                                                                                                                                           1. Катерина Андонова – зам.претседател

 

2. Љупка Цикарска – .член

 

3. Идриз Идризов – зам.член