Записник за проверка на доказите за исполнување на условите на Јавен Повик бр. 08-02/1 од 02.01.2024 година

На ден 17.01.2024 година, согласно член 4 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Комисијата за селекција оддржа состанок на кој се изврши проверка на доставените докази од страна на кандидатите за исполнување на условите во Јавниот повик.

До Архива на општина Струмица, за членови на Надзорен Одбор на ЈП ,,Паркиралишта Струмица“ Струмица, се доставени следните пријави:

 

  1. Доне Делев – Уредна, целосна, комплетна документација,
  2. Андријана Крстев – Уредна, целосна, комплетна документација,

 

Со тоа Комисијата за селекција, одлучи дека во понатамошна фаза од Јавниот Повик т.е. Административната селекција продолжуваат двајцата кандидати.

 

 

 

    Датум:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Комисија за селекција:

 

17.01.2024 год.                                                                                                                                                                                                                                                                       Катерина Андонова – зам.претседател

Љупка Цикарска – член

Идриз Идризов – зам.член