Известување за одржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-01 од 02.01.2024 година

Почитувани,

 

Согласно член 6 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Ве известуваме дека:

 

На ден  23.01.2024 година (вторник)  ќе се спреведе Интервју на кандидатите за членови на Управен Одбор на ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица и тоа:

 

  1. Миле Стоименов 13:00часот

 

  1. Василев Васко 13:30 часот

 

  1. Аризанов Петар 14:00часот