Известување за прекинување на стручната расправа за донесување на Генерален урбанистички план за град Струмица

Известување за прекинување на стручната расправа за донесување на Генерален урбанистички план за град Струмица

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека по предлог на Комисијата за урбанизам, формирана од Градоначалникот на Општина Струмица, како и предлогот од Комисијата за стручна расправа, постапката за стручна расправа со јавна презентација и јавна расправа на Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица, со плански период 2023-2033 година, распишана со одлука за организирање на стручна расправа бр.20-875/6 од 07.09.2023 година СЕ ПРЕКИНУВА. Комисијата за урбанизам му предложи на Градоначалникот на Општината да го достави на повторно гласање планот за Генерален урбанистички план за град Струмица пред членовите на Советот на Општина Струмица, по што би следувала повторена постапка за Стручна расправа и јавна презентација со јавна расправа на ГУП на град Струмица, согласно Законот за урбанистичко планирање, а сето тоа со цел уште поголема транспарентност, јавност и достапност до граѓаните и стручната фела. За понатамошниот тек на постапката за донесување на Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица, ќе бидете уредно и навремено известени преку организирање на нов јавен повик согласно законската регулатива.