Измена и дополнување на УП вон опфат КП 2644 и други КО ДАбиље

Во прилог линк од документот ЛИНК

Во прилог линк од соопштението ЛИНК