Измена и дополнување на УП вон опфат- опфат КО ГРАДСКО БАЛДОВЦИ

Во прилог линк од документот ЛИНК

Во прилог линк од соопштението ЛИНК