Квартален извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај на општина Струмица за период од 01.01.2021 до 31.03.2021

Во текот на извештајниот период Овластениот инспектор за патен сообраќај изврши  31 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатирав дека:

  • кај правните лица кој имаат добиено лиценца за јавен превоз на патници,

се уште има моторни возила без извод од лиценцата и возачи без сертификат за авто-такси возач, со кој се врши превозот на патници во патниот сообраќај,

  • возачите на моторни возила кој немаат извод од лиценца, не беа пријавени како вработени во правното лице.
  • Вкупен број на записници 32,
  • Вкупен број на донесени решенија 12,
  • Вкупен број на контролни записници8,
  • Вкупен број на одземени сообраќајни дозволи / и
  • Вкупно поднесени Барања за поведување на прекршочна постапка 1/.

Структурални показатели на извршениот инспекциски надзор:

Ред.

бр.

МесецЗапи-сник за конста-тацијаИзда-дени Реше-нија / постапилеКонтролни записнициБарање за пове-дување    на пре- кршочнапостапка

 

Постапка за порамну-вањеПресудени предмети  
  1јануари821/1/ 
  2февруари1464131 
  3март1043/43 
 Вкупно:32128184 

 

Одобрил/Контролирал:(иукп/Г.Б.)                              

Раководител:                                               

Георге Бонев                                                               

Изработил:(иукп/Ѓ.А.) 

Овластен инспектор за патен сообраќај

Ѓорги Аризанов