Квартален извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај на Општина Струмица за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

Квартален извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај на Општина Струмица за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

Во текот на извештајниот период Овластениот инспектор за патен сообраќај изврши  30 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатирав дека:

  • кај правните лица кој имаат добиено лиценца за јавен превоз на патници, се уште има моторни возила без извод од лиценцата и возачи без сертификат за авто-такси возач, со кој се врши превозот на патници во патниот сообраќај,
  • возачите на моторни возила кој немаат извод од лиценца, не беа пријавени како вработени во правното лице.
  • Вкупен број на записници 30,
  • Вкупен број на донесени решенија 24,
  • Вкупен број на контролни записници 24,
  • Вкупен број на одземени сообраќајни дозволи / и
  • Вкупно поднесени Барања за поведување на прекршочна постапка 3/.

 

Структурални показатели на извршениот инспекциски надзор:

 

Ред.

бр.

МесецЗапи-сник за конста-тацијаИзда-дени Реше-нија / постапилеКонтролни записнициБарање за пове-дување    на пре- кршочнапостапка

 

Постапка за порамну-вањеПресудени предмети  
  1јануари6810/2/ 
  2февруари1277213 
  3март12117151 
 Вкупно:302424384 

 

 

    Одобрил/Контролирал:(иукп/Г.Б.)                               Изработил:(иукп/Ѓ.А.) 

                   Раководител:                                               Овластен инспектор за патен

                   Георге Бонев                                                               сообраќај                                                                                                                

                                                                                                      Ѓорги Аризанов