Нацрт листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција на кандидатите за членови на Надзорен Одбор

Согласно член 5 став 5 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022) Комисијата за селекција изготви Нацрт Листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција.

Кандидатите за членови на Надзорен Одбор кои продолжуваат понатаму се следните: линк