Образец за пријавување на јавен повик за именување на членови на Управен/Надзорен одбор на јавно претпријатие

Образец за пријавување на јавен повик: линк