Објавување на Б Интегрирана еколошка дозвола на ДПТУ СИЛОТЕР ДОО Струмица, Инсталација за дробење, мелење, загревање на минерални суровини

Врз основа на член 113, член 122, став 4 од Законот за животна средина ( ,,Сл.весник на РМ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/08, 83/2009, 48/2010, 124/10,51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и ,,Сл. весник на РСМ бр. 89/22 и 171/2), Градоначалникот на Општина Струмица врши:

ОБЈАВА

на Б Интегрирана еколошка дозвола на

ДПТУ СИЛОТЕР ДОО Струмица, Инсталација за дробење, мелење, загревање на минерални суровини

Целосната содржина на барањето може да ја видите на следниов линк