Оглас за одобрување на возни редови

Оглас за одобрување на возни редови

Заинтересираните превозници барањата ги доставуваат до општина Струмица – Сектор за урбанизам и комунални работи : препорачано по пошта или со потврден прием во архивата на општината со назнака :

“Пријава по оглас за одобрување на возни редови (општински превоз)“.

Барањето за одобрување на возниот ред ги содржи следните податоци: полн назив, седиште и адреса на превозникот, матичен и даночен број на превозникот, вид на превозот за кој се бара одобрување на возниот ред и истото треба да биде потпишано и заверено од законскиот застапник на превозникот.

Целосната содржина на огласот може да ја видите на следниов ЛИНК